Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

4663 d6a1 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaszyszaak szyszaak

May 15 2015

slodkoslone
slodkoslone
3641 6d36 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaraindrops raindrops
slodkoslone
7850 bc02
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaraindrops raindrops
slodkoslone
1619 1cd7
Reposted frommartynkowa martynkowa viaszyszaak szyszaak
slodkoslone
7149 c2dd
NIE ODDAM
Reposted fromaviee aviee viaraindrops raindrops
slodkoslone
2875 3b51 500
Reposted fromHanz Hanz viaraindrops raindrops

May 02 2015

slodkoslone
Solitude | via tumblr this is love
Reposted fromweightless weightless viaraindrops raindrops
slodkoslone
5625 e08a
Reposted fromscorpix scorpix viaraindrops raindrops

April 25 2015

slodkoslone
7002 1e58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
slodkoslone
I nigdy nie mów, że kochasz tylko po to, żeby kogoś pocieszyć. Nigdy nie mów o wspólnych nocach, skoro wiesz, że jednak nie chcesz. Nigdy nie zostawiaj pijanego, skoro wiesz, że sam pijesz. Nigdy nie mów, że Cię nie ma, lecz po prostu powiedz, że nie chcesz rozmawiać. Nigdy nie mów, że wszystko Ci się we mnie podoba, jeśli nie podoba Ci się nic. Nigdy nie mów, że jestem jedyna, wyjątkowa, skoro wiesz, że to gówno prawda. Nigdy nie całuj, jeśli wiesz, że to dla Ciebie nic nie znaczy.

April 16 2015

slodkoslone

April 10 2015

slodkoslone
3269 4609
Reposted frombloodhail bloodhail viaro-koko ro-koko
slodkoslone
klasy kasą nie zastąpisz.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viascorpix scorpix

April 09 2015

slodkoslone

April 07 2015

slodkoslone
2527 20e7
Reposted fromeroth eroth viaszyszaak szyszaak

April 04 2015

slodkoslone
2769 da1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak

April 03 2015

slodkoslone
4041 9a98
Reposted byamoniak amoniak
slodkoslone
4303 4623
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialuvsick luvsick
slodkoslone
2301 e825
Reposted fromfit-and-healthy fit-and-healthy viazupkaaa zupkaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl